Condicións de venda

CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

www.oscatrogatosenrede.com

 1. INFORMACIÓN XERAL

A titularidade deste sitio web, www.oscatrogatosenrede.com, (en diante Sitio web) osténtaa: Delio Sánchez Lojo, con NIF: 76776377P, e cuxos datos de contacto son:

Dirección: Aldea de Lestedo, 1. Boqueixón 15881. A Coruña.

Email de contacto: info@oscatrogatosenrede.com

Este documento (así como todo outros documentos que aquí se mencionen) regula as condicións polas que se rexe o uso deste Sitio web (www.oscatrogatosenrede.com) e a compra ou adquisición de produtos e/ou servizos no mesmo (en diante, Condicións).

A efectos destas Condicións enténdese que a actividade que Os Catro Gatos en Rede desenvolve a través do Sitio web comprende:

Venda de arte, servizos expositivos, talleres e calqueira actividade que teña que ver co mundo das artes plásticas.

Ademais de ler as presentes Condicións, antes de acceder, navegar e/ou usar esta páxina web, o Usuario ha de ler o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso, incluíndo, a política de cookies, e a política de privacidade e de protección de datos de Os Catro Gatos en Rede. Ao utilizar este Sitio web ou ao facer e/ou solicitar a adquisición dun produto e/ou servizo a través do mesmo o Usuario consente quedar vinculado por estas Condicións e por todo o anteriormente mencionado, polo que se non está de acordo con todo iso, non debe usar este Sitio web.

Así mesmo, infórmase que estas Condicións poderían ser modificadas. O Usuario é responsable de consultalas cada vez que acceda, navegue e/ou use o Sitio web xa que serán aplicables aquelas que se atopen vixentes no momento en que se solicite a adquisición de produtos e/ou servizos.

Para todas as preguntas que o Usuario poida ter en relación coas Condicións pode pórse en contacto co titular utilizando os datos de contacto facilitados máis arriba ou, no seu caso, utilizando o formulario de contacto.

 1. O USUARIO

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, confire a condición de usuario (en diante referido, indistintamente, individualmente como Usuario ou conxuntamente como Usuarios), polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso.

O Usuario asume a súa responsabilidade dun uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

– Facer uso deste Sitio web unicamente para realizar consultas e compras ou adquisicións legalmente válidas.

– Non realizar ningunha compra falsa ou fraudulenta. Se razoablemente puidésese considerar que se fixo unha compra desta índole, podería ser anulada e informaríase ás autoridades pertinentes.

– Facilitar datos de contacto veraces e lícitos, por exemplo, dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos (ver Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso).

O Usuario declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos a través deste Sitio web.

O Sitio web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Os Catro Gatos en rede non asegura que o Sitio web cumpra con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Os Catro Gatos en rede declina toda responsabilidade que se poida derivar do devandito acceso, así como tampouco asegura envíos ou prestación de servizos fóra de España.

O Usuario poderá formalizar, á súa elección, con Os Catro Gatos en rede o contrato de compravenda dos produtos e/ou servizos desexados en calquera dos idiomas nos que as presentes Condicións estean dispoñibles neste Sitio web.

 1. PROCESO DE COMPRA OU ADQUISICIÓN

Os Usuarios poden comprar no Sitio web polos medios e formas establecidos. Deberán seguir o procedemento de compra e/ou adquisición online de www.oscatrogatosenrede.com, durante o cal varios produtos e/ou servizos poden ser seleccionados e engadidos ao carriño, cesta ou espazo final de compra e, finalmente, facer clic en “MERCAR”.

Así mesmo, o Usuario deberá encher e/ou comprobar a información que en cada paso solicítaselle, aínda que, durante o proceso de compra, antes de realizar o pago, pódense modificar os datos da compra.

Seguidamente, o Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que Os Catro Gatos en rede recibiu o seu pedido ou solicitude de compra e/ou prestación do servizo, é dicir, a confirmación do pedido. E, no seu caso, informaráselle, igualmente, mediante correo electrónico cando a súa compra estea a ser enviada.

Unha vez o procedemento de compra concluíu, o Usuario consente que o Sitio web xere unha factura electrónica que se fará chegar ao Usuario a través do correo electrónico. Así mesmo, o Usuario pode, se así o desexa, obter unha copia da súa factura en papel, solicitándoo a os Catro Gatos en rede utilizando os espazos de contacto do Sitio web ou a través dos datos de contacto facilitados máis arriba.

O Usuario recoñece estar ao corrente, no momento da compra, de certas condicións particulares de venda que concirnen ao produto e/ou servizo en cuestión e que se mostran xunto á presentación ou, no seu caso, imaxe deste na súa páxina do Sitio web, indicando, a modo enunciativo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: nome, prezo, compoñentes, peso, cantidade, cor, detalles dos produtos, ou características, modo no que levarán a cabo e/ou custo das prestacións; e recoñece que a realización do pedido de compra ou adquisición materializa a aceptación plena e completa das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.

A menos que se indique expresamente o contrario, Os Catro Gatos en rede non é o fabricante dos produtos vendidos ou que puidesen chegar a comercializarse no Sitio web. Aínda que Os Catro Gatos en rede realiza grandes esforzos para que a información mostrada no Sitio web sexa correcta, en ocasións a embalaxe e/ou os materiais e/ou os compoñentes dos produtos poden conter información adicional ou distinta da que aparece no Sitio web. Por iso, o Usuario debe non só considerar a información fornecida polo Sitio web, senón tamén a información dispoñible na etiquetaxe, as advertencias e/ou instrucións que acompañen ao produto.

As comunicacións, ordes de compra e pagos que interveñan durante as transaccións efectuadas no Sitio web poderían ser arquivadas e conservadas nos rexistros informatizados de Os Catro Gatos en rede co fin de constituír un medio de proba das transaccións, en todo caso, respectando as condicións razoables de seguridade e as leis e normativas vixentes que a este respecto sexan de aplicación, e particularmente atendendo ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e aos dereitos que asisten aos Usuarios conforme á política de privacidade deste Sitio web.

 1. DISPOÑIBILIDADE

Todos os pedidos de compra recibidos por Os Catro Gatos en rede a través do Sitio web están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos e/ou a que ningunha circunstancia ou causa de forza maior (cláusula nove destas Condicións) afecte a subministración dos mesmos e/ou á prestación dos servizos. Se se producisen dificultades en canto á subministración de produtos ou non quedasen produtos en stock, Os Catro Gatos en rede comprométese a contactar ao Usuario e reembolsar calquera cantidade que puidese ser abonada en concepto de importe. Isto será igualmente aplicable nos casos nos que a prestación dun servizo deviñese irrealizable.

 1. PREZOS E PAGO

Os prezos exhibidos no Sitio web son os finais, en Euros e inclúen os impostos, salvo que por esixencia legal, especialmente no relativo ao IVE, sinálese e aplique cuestión distinta.

No entanto, e salvo que se indique, puntualmente, outra cousa os prezos dos artigos ofrecidos exclúen os gastos de envío, nos que se puidese incorrer, que se engadirán ao importe total debido ao momento de xestionar o procedemento de envío por parte do Usuario, e onde este consultará os métodos e custos de envío dispoñibles e elixirá libremente o que máis lle conveña.

En ningún caso o Sitio web engadirá custos adicionais ao prezo dun produto ou dun servizo de forma automática, senón só aqueles que o Usuario seleccione e elixa voluntaria e libremente.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos ou compras con respecto aos que o Usuario xa recibise unha confirmación de pedido.

Os medios de pago aceptados serán: Cartón de crédito ou débito, PayPal, Transferencia Bancaria, ou Contrarreembolso.

Os Catro Gatos en rede utiliza todos os medios para garantir a confidencialidade e a seguridade dos datos de pago transmitidos polo Usuario durante as transaccións a través do Sitio web. Como tal, o Sitio web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer).

Os cartóns de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade bancaria emisora das mesmas, se dita entidade non autorizase o pago, Os Catro Gatos en rede non será responsable por ningún atraso ou falta de entrega e non poderá formalizar ningún contrato co Usuario.

Unha vez que Os Catro Gatos en rede reciba a orde de compra por parte do Usuario a través do Sitio web, farase unha pre-autorización no cartón que corresponda para asegurar que existen fondos suficientes para completar a transacción. O cargo no cartón farase no momento en que se envíe ao Usuario a confirmación de envío e/ou confirmación do servizo que se presta en forma e, no seu caso, lugar establecidos.

Se o medio de pago é Paypal o cargo farase no momento en que Os Catro Gatos en rede envíe unha confirmación do pedido de compra ou adquisición de produtos e/ou servizos ao Usuario.

En todo caso, ao facer clic en “MERCAR” o Usuario confirma que o método de pago utilizado é seu.

Os pedidos de compra ou adquisición nos que o Usuario seleccione como medio de pago Transferencia Bancaria serán reservados durante 5 días naturais a partir da confirmación do pedido para poder deixar o tempo suficiente a que a transferencia sexa tomada en conta polo sistema de pagos utilizado por os Catro Gatos en rede para o Sitio web. Cando o sistema recibe a transferencia, o pedido será preparado e xestionado para envío.

Mediante este método de pago, o Usuario debe asegurarse que introduce correctamente o importe exacto do pedido de compra, así como o número de conta e a referencia da transferencia. En caso de erro, os Catro Gatos en rede non poderá validar o pedido, que será anulado.

 1. ENTREGA

Nos casos nos que proceda realizar a entrega física do ben contratado, as entregas efectuaranse no ámbito do seguinte territorio: España (Península, Andorra e Xibraltar) e Portugal peninsular. Previa consulta por e-mail para envíos ás Illas Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla, á Unión Europea ou para envíos Internacionais.

Exceptuando aqueles casos nos que existan circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, no seu caso, derivadas da personalización dos produtos, o pedido de compra consistente nos produtos relacionados en cada confirmación de compra será entregado no prazo sinalado no Sitio web segundo o método de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, no prazo máximo de 30 días naturais a contar desde a data da confirmación do pedido.

Se por algún motivo, que lle fose imputable, Os Catro Gatos en rede non puidese cumprir coa data de entrega, contactará ao Usuario para informarlle desta circunstancia e, este poderá elixir seguir adiante coa compra establecendo unha nova data de entrega ou ben anular o pedido co reembolso total do prezo pago. En calquera caso, as entregas a domicilio realízanse en días laborables.

Se resultase imposible efectuar a entrega do pedido por ausencia do Usuario, o pedido podería ser devolto ao almacén. No entanto, o transportista deixaría un aviso explicando onde se atopa o pedido e como facer para que sexa entregado de novo.

Se o Usuario non vai estar no lugar de entrega na franxa horaria convida, debe pórse en contacto con Os Catro Gatos en rede para convir a entrega outro día.

No caso de que transcorran 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, e non fose entregado por causa non imputable a Os Catro Gatos en rede, Os Catro Gatos en rede entenderá que o Usuario desexa desistir do contrato e este considerarase resolto. Como consecuencia da resolución do contrato, todos os pagos recibidos do Usuario seranlle devoltos, fóra dos gastos adicionais resultantes da elección propia do Usuario dunha modalidade de entrega, sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, no prazo máximo de 14 días naturais desde a data en que se considera resolto o contrato.

No entanto, o Usuario debe ter presente que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional que lle poderá ser repercutido.

A efectos das presentes Condicións, entenderase que se produciu a entrega ou que o pedido foi entregado no momento no que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario adquira a posesión material dos produtos, o que se acreditará mediante a firma da recepción do pedido na dirección de entrega convida.

Os riscos que dos produtos puidésense derivar serán a cargo do Usuario a partir do momento da súa entrega. O Usuario adquire a propiedade dos produtos cando Os Catro Gatos en rede recibe o pago completo de todas as cantidades debidas en relación á compra ou adquisición efectuada, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega, se esta ten lugar nun momento posterior á recepción completa do importe obxecto de pago por Os Catro Gatos en rede.

De conformidade co disposto na Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), os pedidos de compra para a súa entrega e/ou prestación entenderanse localizados no territorio de aplicación do IVE español se a dirección de entrega está en territorio español salvo Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto de que se trate.

En leste mesmo sentido, e de conformidade co Capítulo I do título V da Directiva 2006/112 do Consello do 28 de novembro de 2006 relativa ao sistema común do IVE, os pedidos de compra localizaranse, para a súa entrega e/ou prestación, naquel Estado membro da Unión Europea en que a dirección que figura no pedido de compra localízase e, por tanto, o IVE aplicable será o vixente en devandito Estado membro.

Nos pedidos con destino a Canarias, Ceuta e Melilla, as entregas atoparanse exentas de IVE por aplicación do disposto en Lei 37/1992, e á Directiva 2006/112, sen prexuízo da aplicación dos impostos e aranceis correspondentes conforme á normativa vixente en cada un destes territorios. O Usuario debe ter en conta que nestes territorios poderían darse situacións en que se aplican e deveñan impostos e dereitos de aduanas en destino, de conformidade coa normativa vixente, e que estes poderían correr do seu parte.

 1. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRIXIR ERROS

Ponse en coñecemento do Usuario que no caso de que detecte que se produciu un erro ao introducir datos necesarios para procesar a súa solicitude de compra no Sitio web, poderá modificar os mesmos póndose en contacto con Os Catro Gatos en rede a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio web, e, no seu caso, a través daqueles habilitados para contactar co servizo de atención ao cliente, e/ou utilizando os datos de contacto facilitados na cláusula primeira (Información xeral).

En calquera caso, o Usuario, antes de facer clic en “MARCAR”, ten acceso ao espazo, carriño, ou cesta onde se van anotando as súas solicitudes de compra e pode facer modificacións.

De igual forma, remítese ao Usuario a consultar o Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso e, en concreto, a Política de Privacidade para solicitar máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 1. DEVOLUCIÓNS

Nos casos nos que o Usuario adquirise produtos en ou través do Sitio web do titular, asístenlle unha serie de dereitos, tal e como se enumeran e describen a continuación:

Dereito de Desistimento

O Usuario, en tanto que consumidor e usuario, realiza unha compra no Sitio web e, por tanto agarrácheslle o dereito a desistir de dicha compra nun prazo de 14 días naturais coa súa xustificación.

Este prazo de desistimento expirará aos 14 días naturais do día que o Usuario ou un terceiro autorizado por este, distinto do transportista, adquiriu a posesión material dos bens adquiridos no Sitio web de Os Catro Gatos en rede ou no caso de que os bens que compoñen o seu pedido entréguense por separado, aos 14 días naturais do día que o Usuario ou un terceiro autorizado por este, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens que compuñan un mesmo pedido de compra, ou no caso de tratarse dun contrato de servizos, aos 14 días naturais desde o día da celebración do contrato.

Para exercer este dereito de desistimento, o Usuario deberá notificar o motivo a Os Catro Gatos en rede. Poderá facelo, no seu caso, a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio web ou a través de:

Os Catro Gatos en rede, Aldea de Lestedo, 1. 15881 Boqueixon ( A Coruña ).

Teléfono:616059697

e-mail: info@oscatrogatosenrede.com

O Usuario, independentemente do medio que elixa para comunicar a súa decisión, debe expresar de forma clara e inequívoca que é a súa intención desistir do contrato de compra e indicar o motivo.

Para cumprir o prazo de desistimiento, abonda con que a comunicación que expresa inequivocamente a decisión de desistir sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

En caso de desistimiento por rotura, extravío ou defecto, Os Catro Gatos en rede reembolsará ao usuario os pagos recibidos (coa excepción dos gastos adicionais elixidos o Usuario para unha modalidade de envío diferente á modalidade menos custosa ofrecida no Sitio web) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, como moi tarde en 14 días naturais a partir da data na que Os Catro Gatos en rede informado da decisión de desistir polo Usuario.

En caso de desestimento por motivo de cambio de modelo de produto, cambio de opinión ou de impresión, o usuario farase cargo dos gastos de envío e reenvío ocasionados.

Os Catro Gatos en rede reembolsará ao Usuario utilizando o mesmo método de pago que empregou este para realizar a transacción inicial de compra. Este reembolso non xerará ningún custo adicional ao Usuario. No entanto, Vos Catro Gatos en rede podería reter devandito reembolso até recibir os produtos ou artigos da compra.

O Usuario pode devolver ou enviar os produtos a Os Catro Gatos en rede en:

Os Catro Gatos en rede, Aldea de Lestedo, 1. 15881 Boqueixon ( A Coruña ).

E deberá facelo sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moi tarde no prazo de 14 días naturais a partir da data en que Os Catro Gatos en rede foi informado da decisión de desestimento.

O Usuario recoñece coñecer que deberá asumir o custo directo de devolución (transporte, entrega) dos bens, se se incorrese nalgún. Ademais, será responsable da diminución de valor dos produtos resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

O Usuario recoñece saber que existen excepcións ao dereito de desestimento, tal e como se recolle no artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. De forma enunciativa, e non exhaustiva, leste sería o caso de: produtos personalizados; produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez; CDs/DVD de música ou vídeo sen o seu envoltorio, tal e como se precinta en fábrica; produtos que por razóns de hixiene ou da saúde van precintados e foron desprecintados tras a entrega.

En este mesmo sentido réxese a prestación dun servizo que o Usuario puidese contratar neste Sitio web, pois esta mesma Lei establece que non asistirá o Dereito de desestimento aos Usuarios cando a prestación do servizo foi completamente executada, ou cando comezase, co consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa banda de que é consciente de que, unha vez que o contrato fose completamente executado por Os Catro Gatos en rede, perdería o seu dereito de desestimento.

En todo caso, non se fará ningún reembolso se o produto foi usado máis aló da mera apertura do mesmo, de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que sufrisen algún dano despois da súa entrega.

Así mesmo, débese devolver os produtos usando ou incluíndo todos os seus envoltorios orixinais, as instrucións e demais documentos que no seu caso os acompañen, ademais dunha copia da factura de compra.

Devolución de produtos defectuosos ou erro no envío.

Trátase de todos aqueles casos nos que o Usuario considera que, no momento da entrega, o produto non se axusta ao estipulado no contrato ou pedido de compra, e que, por tanto, deberá pórse en contacto con Os Catro Gatos en rede inmediatamente e facerlle saber a desconformidade existente (defecto/erro) polos mesmos medios ou utilizando os datos de contacto que se facilitan no apartado anterior (Dereito de Desestimento).

O Usuario será entón informado sobre como proceder á devolución dos produtos, e estes, unha vez devoltos, serán examinados e informarase ao Usuario, dentro dun prazo razoable, se procede o reembolso ou, no seu caso, á substitución do mesmo.

O reembolso ou a sustitución do produto efectuarase canto antes e, en calquera caso, dentro dos 14 días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico confirmando que procede o reembolso ou a sustitución do artigo non conforme.

O importe abonado por aqueles produtos que sexan devoltos por mor dalgún defecto, cando realmente exista, será reembolsado integramente, incluídos os gastos de entrega e os custos en que puidese incorrer o Usuario para realizar a devolución. O reembolso efectuarase polo mesmo medio de pago que o Usuario utilizou para pagar a compra.

En todo caso, estarase sempre aos dereitos recoñecidos na lexislación vixente en cada momento para o Usuario, en tanto que consumidor e usuario.

 1. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo disposición legal en sentido contrario, Os Catro Gatos en rede non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

– calquera perdas que non fosen atribuíbles a incumprimento algún pola súa banda; perdas empresariais (incluíndo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de aforros previstos, de datos, perda do fondo de comercio ou gastos innecesarios incorridos); ou de toda outra perda indirecta que non fóra razoablemente previsible por ambas as partes no momento en que se formalizou o contrato de compravenda dos produtos entre ambas as partes.

Igualmente, Os Catro Gatos en rede tamén limita a súa responsabilidade en canto aos seguintes casos:

– Os Catro Gatos en rede aplica todas as medidas concernentes a proporcionar unha visualización fiel do produto no Sitio web, con todo non se responsabiliza polas mínimas diferenzas ou inexactitudes que poidan existir debido a falta de resolución da pantalla, ou problemas do navegador que se utilice ou outros desta índole.

– Os Catro Gatos en rede actuará coa máxima dilixencia a efectos de pór a disposición da empresa encargada do transporte do produto obxecto do pedido de compra. Con todo, non se responsabiliza por prexuízos provenientes dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións en estradas, e en xeral calquera outras propias do sector, que deriven en atrasos, perdas ou furtos do produto.

Fallos técnicos que por causas fortuítas ou doutra índole, impidan un normal funcionamento do servizo a través de internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio web por razóns de mantemento ou outras, que impida dispor do servizo. Os Catro Gatos en rede todos os medios ao seu alcance a efectos de levar a cabo o proceso de compra, pago e envío/entrega dos produtos, no entanto exímese de responsabilidade por causas que non lle sexan imputables, caso fortuíto ou forza maior.

– Os Catro Gatos en rede non se fará responsable do mal uso e/ou do desgaste dos produtos que fosen utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo, Vos Catro Gatos en rede tampouco se fará responsable dunha devolución errónea realizada polo Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.

– En xeral, Os Catro Gatos en rede non se responsabilizará por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigacións asumidas, cando o mesmo débase a acontecementos que están fóra do seu control razoable, é dicir, que se deban por mor de forza maior, e esta poderá incluír, a modo enunciativo pero non exhaustivo:

Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.

Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.

Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.

Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.

Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.

Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Desta forma, as obrigacións quedarán suspendidas durante o período en que a causa de forza maior continúe, e Os Catro Gatos en rede disporá dunha ampliación no prazo para cumprilas por un período de tempo igual ao que dure a causa de forza maior. Os Catro Gatos en rede porá todos os medios razoables para atopar unha solución que lle permita cumprir coas súas obrigacións a pesar da causa de forza maior.

 1. COMUNICACIÓNS POR ESCRITO E NOTIFICACIÓNS

Mediante o uso deste Sitio web, o Usuario acepta que a maior parte das comunicacións con Os Catro Gatos en rede sexan electrónicas (correo electrónico ou avisos publicados no Sitio web).

A efectos contractuais, o Usuario consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que Vos Catro Gatos en rede envíe de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os dereitos recoñecidos por lei ao Usuario.

O Usuario pode enviar notificacións e/ou comunicarse con Os Catro Gatos en rede a través dos datos de contacto que nestas Condicións facilítanse e, no seu caso, a través dos espazos de contacto do Sitio web.

Igualmente, salvo que se estipule o contrario, Os Catro Gatos en rede pode contactar e/ou notificar ao Usuario no seu correo electrónico ou na dirección postal facilitada.

 1. RENUNCIA

Ningunha renuncia de Os Catro Gatos en rede a un dereito ou acción legal concreta ou a falta de requirimento por Os Catro Gatos en rede do cumprimento estrito polo Usuario dalgunha das súas obrigacións suporá, nin unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións, nin exonerará ao Usuario do cumprimento das súas obrigacións.

Ningunha renuncia de Os Catro Gatos en rede a algunha das presentes Condicións ou aos dereitos ou accións derivados dun contrato fornecerá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e formalícese e comuníqueselle ao Usuario por escrito.

 1. NULIDADE

Se algunha das presentes Condicións fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme ditada por autoridade competente, o resto das cláusulas permanecerán en vigor, sen que queden afectadas pola devandita declaración de nulidade.

 1. ACORDO COMPLETO

As presentes Condicións e todo documento ao que se faga referencia expresa nestas constitúen o acordo íntegro existente entre o Usuario e Os Catro Gatos en rede en relación co obxecto de compravenda e substitúen a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida verbalmente ou por escrito polas mesmas partes.

O Usuario e Os Catro Gatos en rede recoñecen consentir a celebración dun contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte, salvo aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións.

 1. PROTECCIÓN DE DATOS

A información ou datos de carácter persoal que o Usuario facilite a Vos Catro Gatos en rede no curso dunha transacción no Sitio web, serán tratados con arranxo ao establecido na Política de Privacidade ou de protección de datos (contida, no seu caso, no Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso). Ao acceder, navegar e/ou usar o Sitio web o Usuario consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos que facilita son veraces.

 1. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

O acceso, navegación e/ou uso deste Sitio web e os contratos de compra de produtos a través do mesmo rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia, problema ou desacordo que xurda ou estea relacionado co acceso, navegación e/ou uso do Sitio web, ou coa interpretación e execución destas Condicións, ou cos contratos de venda entre Os Catro Gatos en rede e o Usuario, será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

 1. QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

O Usuario pode facer chegar a Os Catro Gatos en rede as súas queixas, reclamacións ou todo outro comentario que desexe realizar a través dos datos de contacto que se facilitan ao principio destas Condicións (Información Xeral).

Ademais, Os Catro Gatos en rede dispón de follas oficiais de reclamación a disposición dos consumidores e usuarios, e que estes poden solicitar a Vos Catro Gatos en rede en calquera momento, utilizando os datos de contacto que se facilitan ao principio destas Condicións (Información Xeral).

Así mesmo, se da celebración deste contrato de compra entre Os Catro Gatos en rede e o Usuario emanase unha controversia, o Usuario como consumidor pode solicitar unha solución extraxudicial de controversias, de acordo co Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo e polo que se modifica o Regulamento (CE) 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE. Pode acceder a este método a través do seguinte sitio web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Última modificación: 9 de Marzo de 2021.