Aviso Legal e Condicións de uso

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

www.oscatrogatosenrede.com

1.INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste Sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.oscatrogatosenrede.com, (en diante, Sitio web)osténtaa Delio Sánchez Lojo, con NIF 76776377P, e cuxos datos de contacto
son:Dirección: Aldea de Lestedo, 1 15881 Boqueixón (A Coruña) España. Teléfono de contacto: 616059697 email: info@oscatrogatosenrede.com

2.TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxecto das condicións: O Sitio web
O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Aos efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos).
Os Catro Gatos en Rede se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Os Catro Gatos en Rede poida interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos. O Usuario deberá comprobar as posibles actualizacións dos nosos Termos e condicións que se deriven dos distintos cambios ou modificacións futuras do hoxe vixente.
O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario.
A utilización dalgún dos Contidos ou Servizos do Sitio web poderá facerse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.
O Usuario
O acceso, a navegación e uso do Sitio web, así como polos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario Os Catro Gatos en Rede, como os comentarios e/ou espazos de blogging, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o
caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.
O Sitio web de Vos Catro Gatos en Rede proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:
Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Os Catro Gatos en Rede sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supor lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.
A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por Os Catro Gatos en Rede para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a Os Catro Gatos en Rede acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.
Os Catro Gatos en Rede resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren a lei, o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.
En calquera caso, Os Catro Gatos en Rede non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogging oude participación que poida haber.
O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre Os Catro Gatos en Rede e o Usuario.
O Usuario declara ser maior de idade e dispor da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións. Por tanto, este Sitio web de Os Catro Gatos en Rede non se dirixe a menores de idade sen o consentimento e supervisión dos seus titores. Os Catro Gatos en Rede declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.
O Sitio web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Os Catro Gatos en Rede non asegura que o Sitio web cumpra con lexislacións doutros países, xa sexa total ou parcialmente. Se o Usuario reside ou ten o seu domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar no Sitio web farao baixo a súa propia responsabilidade, deberá asegurarse de que tal acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle é aplicable, non asumindo Os Catro Gatos en Rede responsabilidade algunha que se poida derivar do devandito acceso.

3. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Os Catro Gatos en Rede non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin dos Contidos ou Servizos. Os Catro Gatos en Rede fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro.
Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause un dano ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Os Catro Gatos en Rede será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.
Os Catro Gatos en Rede tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

4.POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respectando o establecido na lexislación vixente, Os Catro Gatos en Rede comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos.
Leis que incorpora esta política de privacidade.
Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en internet. En concreto, a mesma respecta as seguintes normas:
O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD). A Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD). O Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (RDLOPD). A Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).
Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais.
O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en Os Catro Gatos en Rede é: Delio Sánchez Lojo, con NIF 76776377P (en diante, tamén Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes: Dirección: Aldea de Lestedo, 1, Boqueixón 15881 (A Coruña) España.
e-mail: info@oscatrogatosenrede.com Telefono de contacto: 616059697.
Rexistro de Datos de Carácter Persoal
En cumprimento do establecido no RGPD e a LOPD-GDD, informámoslle que os datos persoais solicitados por Os Catro Gatos en Rede mediante os formularios estendidos nas súas páxinas quedarán incorporados e serán tratados nos nosos ficheiros co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre Os Catro Gatos en Rede e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo. Así mesmo, de conformidade co previsto no RGPD e a LOPD-GDD, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, mantense un rexistro de actividades de tratamento que especifica, segundo as súas finalidades, as actividades de tratamento levadas a cabo e as demais circunstancias establecidas no RGPD.
Principios aplicables ao tratamento dos datos persoais
O tratamento dos datos persoais do Usuario someterase aos seguintes principios recolleitos no artigo 5 do RGPD:
Principio de licitud, lealdade e transparencia: requirirase en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fins para os cales se recollen os datos persoais.
Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recolleitos con fins determinados, explícitos e lexítimos. Principio de minimización de datos: os datos persoais recolleitos serán unicamente os estritamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados. Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados. Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só serán mantidos de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento. Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade e confidencialidade. Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que os  principios anteriores cúmprense.
Categorías de datos persoais
As categorías de datos que se tratan en Os Catro Gatos en Rede son unicamente datos dentificativos. En ningún caso, trátanse categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.
Base legal para o tratamento dos datos persoais
A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Os Catro Gatos en Rede comprométese a solicitar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.
O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan fácil retirar o consentimento como dalo. Como regra xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio web.
Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio web, informaráselle no caso de que a cumplimentación dalgún deles sexa obrigatoria debido a que os mesmos sexan imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.
Fins do tratamento a que se destinan os datos persoais
Os datos persoais son solicitados e xestionados por Os Catro Gatos en Rede coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio web e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último encher ou para atender unha solicitude ou consulta.
Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de Os Catro Gatos en Rede, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo Sitio web.
No momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario achega do fin ou fins específicos do tratamento a que se destinarán os datos persoais; é dicir, do uso ou usos que se dará á información recompilada.
Períodos de retención dos datos persoais
Os datos persoais só serán retidos durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, unicamente durante o seguinte prazo: 2 anos, ou ata que o Usuario solicite a súa supresión. No momento en que se obteñan os datos persoais, a través de lestes termos, o Usuario queda informado achega do prazo durante o cal se conservarán os datos persoais ou, cando iso non sexa posible, os criterios utilizados para determinar este prazo.
Destinatarios dos datos persoais
Os datos persoais do Usuario (nunca os identificativos, senón de localización ou tempo de conexión no sitio) serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:
GOOGLE ANALYTICS E GOOGLE ADWORDS
No caso de que o Responsable do tratamento teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais, informarase o Usuario achega do terceiro país ou organización internacional ao cal se ten a intención de transferir os datos, así como da existencia ou ausencia dunha decisión de adecuación da Comisión.
Datos persoais de menores de idade
Respectando o establecido nos artigos 8 do RGPD e 13 do RDLOPD, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por Os Catro Gatos en Rede. Se se trata dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento, e este só considerarase lícito na medida na que os mesmos o autorizasen.
Segredo e seguridade dos datos persoais
Os Catro Gatos en Rede comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e evítese a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.
O Sitio web conta cun certificado SSL (Secure Socket Layer), que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario, e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.
Con todo, debido a que Os Catro Gatos en Rede non pode garantir a inexpugnabilidad de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprométese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.
Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar de e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados, e toda persoa á cal lle faga accesible a información.
Dereitos derivados do tratamento dos datos persoais O Usuario ten sobre Vos Catro Gatos en Rede e poderá, por tanto, exercer fronte ao Responsable do tratamento os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD:
Dereito de acceso
É o dereito do Usuario a obter confirmación de se Os Catro Gatos en Rede está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que Os Catro Gatos en Rede realizase ou realice, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos. Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.
Dereito de supresión “ o dereito ao esquecemento ”
É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario retirase o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario opóñase ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais fosen tratados ilicitamente; os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal; ou os datos persoais fosen obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar os responsables que estean a tratar os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.
Dereito á limitación do tratamento
É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario necesíteo para facer reclamacións; e cando o Usuario opúxose ao tratamento. Dereito á portabilidad dos datos: No caso de que o tratamento efectúese por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento.
Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
Dereito de oposición
É o dereito do Usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de Os Catro Gatos en Rede. Dereito a non ser a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís,
existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario. Así pois, o Usuario poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento coa referencia “ RGPD – www.oscatrogatosenrede.com “ especificando:
Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita arepresentación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída, por calquera outro medioválido en dereito que acredite a identidade. Petición cos motivos específicos da solicitude ou información á que se quere acceder. Domicilio a efecto de notificacións.
Data e firma do solicitante. Todo documento que acredite a petición que formula.
Esta solicitude e todo outro documento adxunto poderá enviarse á seguinte dirección e/ou correo electrónico:
Dirección postal: Aldea de Lestedo, 1. Boqueixón 15881 (A Coruña) Correo electrónico: info@oscatrogatosenrede.com
Ligazóns a sitios web de terceiros
O Sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de Os Catro Gatos en Rede, e que por tanto non son operados por Os Catro Gatos en Rede. Os titulares dos devanditos sitios web disporán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.
Reclamacións ante a autoridade de control
No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).
Aceptación e cambios nesta política de privacidade
É necesario que o Usuario lese e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.
Os Catro Gatos en Rede resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, jurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade serán notificados de forma explícita ao Usuario.
Esta Política de Privacidade foi actualizada o día 13 de maio 2020 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD)

POLÍTICA DE COOKIES

O acceso a este Sitio web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada Usuario nos distintos dispositivos que poida utilizar para navegar para que o servidor lembre certa información que posteriormente e unicamente o servidor que a implementó lerá. As cookies facilitan a navegación, fana máis amigable, e non danan o dispositivo de navegación.
As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás preferencias determinadas polo Usuario durante a súa visita ao Sitio web co fin de recoñecelo como Usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio web, e poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver erros. A información solicitada a través das cookies pode incluír a data e hora de visitas ao Sitio web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio web e os sitios visitados xusto antes e despois do mesmo. Con todo, ningunha cookie permite que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con calquera outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do Usuario ou roubar información persoal. A única maneira de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor.
As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais.
Por tanto, ás mesmas seralles de aplicación a Política de Privacidade anteriormente descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o consentimento do Usuario. Este consentimento será comunicado, en base a unha elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do tratamento inicial, removible e documentado.
Cookies propias
Son aquelas cookies que son enviadas ao computador ou dispositivo do Usuario e xestionadas exclusivamente por Vos Catro Gatos en Rede para o mellor funcionamento do Sitio web. A información que se solicita emprégase para mellorar a calidade do Sitio web e o seu Contido e a súa experiencia como Usuario. Estas cookies permiten recoñecer ao Usuario como visitante recorrente do Sitio web e adaptar o contido para ofrecerlle contidos que se axusten ás súas preferencias.
Cookies de terceiros
Son cookies utilizadas e xestionadas por entidades externas que proporcionan a Os Catro Gatos en Rede servizos solicitados por este mesmo para mellorar o Sitio web e a experiencia do usuario ao navegar no Sitio web. Os principais obxectivos para os que se utilizan cookies de terceiros son a obtención de estatísticas de accesos e analizar a información da navegación, é dicir, como interactúa o Usuario co Sitio web.
A información que se obtén refírese, por exemplo, ao número de páxinas visitadas, o idioma, o lugar á que a dirección IP desde o que accede o Usuario, o número de Usuarios que acceden, a frecuencia e reincidencia das visitas, o tempo de visita, o navegador que usan, o operador ou tipo de dispositivo desde o que se realiza a visita. Esta información utilízase para mellorar o Sitio web, e detectar novas necesidades para ofrecer aos Usuarios un Contido e/ou servizo de óptima calidade. En todo caso, a información recompílase de forma anónima e elabóranse informes de tendencias do Sitio web sen identificar a usuarios individuais.
Pode obter máis información sobre as cookies, a información sobre a privacidade, ou consultar a descrición do tipo de cookies que se utiliza, os seus principais características, período de expiración, etc. no seguinte(s) ligazón(s):
Google Analytics https://analytics.google.com/ Google Adwords: https://ads.google.com/
A(s) entidade(é) encargada(s) da subministración de cookies poderá(n) ceder esta información a terceiros, a condición de que o esixa a lei ou sexa un terceiro o que procese esta información para as dicir entidades.
Cookies de redes sociais Os Catro Gatos en Rede incorpora plugins de redes sociais, que permiten acceder ás mesmas a partir do Sitio web. Por esta razón, as cookies de redes sociais poden almacenarse no navegador do Usuario. Os titulares das devanditas redes sociais dispoñen das súas propias políticas de protección de datos e de cookies, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade. O Usuario debe referirse ás mesmas para informarse acerca de ditas cookies e, no seu caso, do tratamento dos seus datos persoais. Unicamente a título informativo indícanse a continuación as ligazóns nos que se poden consultar dicha políticas de privacidade e/ou de cookies:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/é/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=é-419&gl=mx
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=é
Pinterest: https://policy.pinterest.com/é/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies
O Usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar as cookies total ou parcialmente instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os que se atopan, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir dun navegador de Internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instrucións facilitadas polo propio navegador de Internet que estea a utilizar. No caso de que rexeite o uso de cookies total ou parcialmente poderá seguir usando o Sitio web, aínda que poderá ter limitada a utilización dalgunhas das prestacións do mesmo.
Cambios na Política de Cookies
É posible que a Política de Cookies do Sitio web cambie ou se actualice, por iso é recomendable que o Usuario revise esta política cada vez que acceda ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS

Infórmase que o Sitio web de Vos Catro Gatos en Rede pon ou pode pór a disposición dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de procura que permiten aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros.
A instalación destas ligazóns, directorios e motores de procura no Sitio web ten por obxecto facilitar aos Usuarios a procura de e acceso á información dispoñible en Internet, sen que poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.
Os Catro Gatos en Rede non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.
Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.
Os Catro Gatos en Rede en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina nin fai propios os produtos e servizos, contidos, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados.
Os Catro Gatos en Rede non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade ou licitud dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por Os Catro Gatos en Rede e que sexan enlazados neste Sitio web.
O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio web de Os Catro Gatos en Rede deberá saber que:
Non se permite a reprodución total ou parcialmente de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio web sen autorización expresa de Os Catro Gatos en Rede. Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de Os Catro Gatos en Rede, nin sobre os Contidos e/ou Servizos do mesmo.
A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Os Catro Gatos en Rede.
O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Os Catro Gatos en Rede e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de Os Catro Gatos en Rede dos contidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no devandito sitio web, e viceversa.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os Catro Gatos en Rede por si ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España. OS DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL DAS OBRAS PUBLICADAS NA WEB SON EXCLUSIVAS DOS SEUS AUTORES e por tanto da súa responsabilidade. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Os Catro Gatos en Rede
O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Os Catro Gatos en Rede. Poderá visualizar os elementos do Sitio web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, con todo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no
Sitio web.
No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Os Catro Gatos en Rede a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

6. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Os Catro Gatos en Rede se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.
A relación entre o Usuario e Os Catro Gatos en Rede rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación á interpretación e/ou á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito.

Ultima modificación: 9 de marzo de 2021.